N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Stowarzyszenie Jawa Plus

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus"

34-106 Mucharz, Jaszczurowa 255

  • KRS 0000531396
  • Data rejestracji: 17.11.2014
  • Zarząd:
  • Prezes: Małgorzata Storch-Targosz
  • Wiceprezes: Małgorzata Możdżeń
  • Skarbnik: Katarzyna Sitko
  • Członek Zarządu: Barbara Mosór

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy szkole, społeczności szkolnej i lokalnej w tym: 1. Pomoc naukowa i rzeczowa. 2. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. 3. Edukacja, oświata i wychowanie. 4. Organizacja i wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 6. Propagowanie zdrowego trybu życia. 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 8. Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 10. Promocja działań szkoły na forum społeczności lokalnej i ponadlokalnej. 11. Działalność charytatywna. 12. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 13. Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich: promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 14. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 16. Promocja i organizacja wolontariatu.

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

 

ZHP

Rekrutacja SP Jaszczurowa

1 %

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

CEO

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie